reálnější než skutečnost
Vstroker Vstroker Vstroker Vstroker

Poučení o právu o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího - VIRTSHOP CZ s.r.o., Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 532 839, e-mail obchod@sexshop.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.
  1. Převzetí zboží
   Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo ho předejte na adrese VIRTSHOP CZ, s.r.o., Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  2. Náklady spojené s vrácením zboží
   Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
© 2019 VIRTSHOP CZ, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Tvorba www - Neofema s.r.o.
facebook